Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου)

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου») εντάσσεται στο Σύστημα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας Volleylink Sport Agency Ο.Ε., που εδρεύει στο Παραδείσι Ρόδου, οδός Ηρώων Παραδεισίου  , αρ. 2 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Πότσου Νικόλαο-Ελευθέριο, διεύθυνση Λεωφόρος Δημοκρατίας 90,  τηλ.: +30 2241081766  (εφεξής «η ΕΤΑΙΡΕΙΑ»).

Η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα ενδιαφερομένων προσώπων (όπως -ενδεικτικά αναφερομένων- εργαζομένων, συνεργατών, προμηθευτών και υπεργολάβων, αθλητών, προπονητών, αθλούμενων), τα οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συλλέγει, επεξεργάζεται και διαχειρίζεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της.

Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, οφείλει να μην προβεί στη γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων ή να συνεργασθεί με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για να ακολουθηθεί η Διαδικασία Εξαίρεσης που περιγράφεται παρακάτω.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ως «υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων») στο πλαίσιο των καταστατικών σκοπών της λειτουργίας της και σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΚΠΔ). Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται: α) για την κατά πάντα νόμιμο τρόπο επικοινωνία μαζί σας β) για τις ανάγκες διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και γ) για τη στελέχωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Αποδεχόμενος αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται την επεξεργασία και κατηγοριοποίηση των προσωπικών του δεδομένων από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια τους. Η παρούσα δεν αποτελεί μέρος οποιασδήποτε σύμβασης εργασίας ή άλλης σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να επικαιροποιήσει αυτήν την Πολιτική ανά πάσα στιγμή, αλλά, όταν το πράξει, θα αναρτήσει ηλεκτρονικά ή/και παράσχει σε κάθε ενδιαφερόμενο την επικαιροποιημένη εκδοχή σε εύλογο χρονικό διάστημα.

ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι οι προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς πρέπει να:

1. Συλλέγονται μόνο για τους σκοπούς που παραπάνω περιγράφονται και δεν χρησιμοποιούνται με κανέναν τρόπο που είναι ασύμβατος με αυτούς τους σκοπούς.

2. Είναι σχετικές με τους σκοπούς για τους οποίους σας έχουμε ενημερώσει και αποκλειστικά και μόνο για αυτούς τους σκοπούς.

3. Είναι ακριβείς και ενημερωμένες.

4. Χρησιμοποιούνται νόμιμα, δίκαια και με διαφάνεια.

5. Διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους παραπάνω λόγους και

6. Διατηρούνται ασφαλώς.

ΕΙΔΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΣΑΣ

«Προσωπικά δεδομένα» ή «προσωπικές πληροφορίες» σημαίνει οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με ένα άτομο, με βάση την οποία αυτό μπορεί να αναγνωρισθεί. Ο όρος δεν περιλαμβάνει δεδομένα από τα οποία έχει αφαιρεθεί η ταυτότητα («ανώνυμα δεδομένα»). Υψηλότερο επίπεδο προστασίας απαιτούν «ειδικές κατηγορίες» περισσότερο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, όπως π.χ. πληροφορίες για την υγεία ενός ατόμου ή για τον σεξουαλικό προσανατολισμό του.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα συλλέξει, αποθηκεύσει και χρησιμοποιήσει τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών σχετικών με εσάς:

• Στοιχεία προσωπικής επικοινωνίας, όπως όνομα, τίτλος, διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου και προσωπικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Ημερομηνία γέννησης.

• Φύλο.

• Οικογενειακή κατάσταση και εξαρτώμενα άτομα.

• Τοποθεσία κατοικίας ή εργασίας ή χώρου εργασίας.

• Πλάνα του κλειστού κυκλώματος καμερών και άλλες πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικών μέσων, όπως αρχεία από κάρτες που διέρχονται μέσα από μηχάνημα [όπου αυτά έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν]

• Πληροφορίες σχετικά με την χρήση των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων μας.

• Φωτογραφίες.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί επίσης να συλλέξει, να αποθηκεύσει και να χρησιμοποιήσει τις ακόλουθες «ειδικές κατηγορίες» πιο ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών, όπως:

• Πληροφορίες για την υγεία, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ιατρικής κατάστασης, αρχείων υγείας και ασθενείας, αλλά μόνο όπως τούτο επιτρέπεται από το νόμο και περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΣΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα χρησιμοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες, μόνο όταν της το επιτρέπει ο νόμος. Συνήθως, θα χρησιμοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Όπου πρέπει να εκτελέσει σύμβαση που έχει συνάψει μαζί σας.

2. Όπου πρέπει να συμμορφωθεί με μια νομική υποχρέωση.

3. Όπου είναι απαραίτητο για τα έννομα συμφέροντά της (ή εκείνα τρίτου), και εφ’ όσον τα συμφέροντά σας και τα θεμελιώδη δικαιώματά σας δεν υπερισχύουν αυτών των συμφερόντων.

4. Όπου πρέπει να προστατεύσει τα συμφέροντά σας (ή τα συμφέροντα κάποιου άλλου).

5. Όπου απαιτείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Αλλαγή σκοπού

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα χρησιμοποιήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τις συνέλεξε, εκτός αν εύλογα θεωρεί ότι πρέπει να τις χρησιμοποιήσει για άλλο λόγο και ότι ο λόγος αυτός είναι συμβατός με τον αρχικό σκοπό. Εάν χρειασθεί να χρησιμοποιήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες για άλλο σκοπό, θα σας ειδοποιήσει και θα εξηγήσει τη νομική βάση που της επιτρέπει να το πράξει.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να επεξεργαστεί τις προσωπικές σας πληροφορίες χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες, όταν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Ανάγκη συγκατάθεσης

Σε κάποιες περιπτώσεις, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να σας προσεγγίσει για να λάβει τη γραπτή συγκατάθεσή σας, προκειμένου να μπορέσει να επεξεργασθεί ορισμένα ιδιαίτερα ευαίσθητα δεδομένα. Αν πράξει αυτό, θα σας παράσχει όλες τις λεπτομέρειες των πληροφοριών που θα ήθελε και τον λόγο για τον οποίο τις χρειάζεται, έτσι ώστε να μπορείτε να εξετάσετε προσεκτικά εάν επιθυμείτε να παράσχετε τη συγκατάθεσή σας.

Ειδικά, σε ό,τι αφορά το φωτογραφικό υλικό το οποίο θα αφορά τους συμμετέχοντες και τις ποικίλες δραστηριότητες, αυτό θα μπορεί ελεύθερα να χρησιμοποιηθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει θέσει σε εφαρμογή μέτρα για την προστασία της ασφάλειας των πληροφοριών σας. Γενικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων διατίθενται από τον υπεύθυνο διαχειριστή πληροφοριακής τεχνολογίας (ΙΤ). Τρίτοι θα επεξεργαστούν τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και εφόσον έχουν συμφωνήσει να αντιμετωπίζουν τις πληροφορίες εμπιστευτικά και να τις διατηρούν ασφαλείς.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει θεσπίσει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει την κατά λάθος απώλεια, τη χρήση ή την πρόσβαση των προσωπικών σας πληροφοριών με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, την αλλαγή ή την αποκάλυψή τους. Επιπλέον, περιορίζει την πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες σε εκείνους τους εργαζομένους, τους συμβαλλομένους/αναδόχους και άλλους τρίτους που έχουν την επιχειρηματική ανάγκη να γνωρίζουν. Αυτοί θα επεξεργάζονται τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε πιθανής παραβίασης της ασφάλειας των δεδομένων και θα ειδοποιήσει εσάς και τυχόν εμπλεκομένους ρυθμιστικούς φορείς για πιθανή παραβίαση, όπου θα είναι νομικά υποχρεωμένη να το πράξει.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα διατηρεί τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τις συνέλεξε, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων για την ικανοποίηση οποιωνδήποτε απαιτήσεων, νομικών ή λογιστικών.

Είναι σημαντικό οι προσωπικές πληροφορίες που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί σχετικά με εσάς να είναι ακριβείς και επικαιροποιημένες. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τυχόν αλλαγές στις προσωπικές σας πληροφορίες.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έχετε από το νόμο το δικαίωμα να:

Ζητήσετε πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών που διατηρεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ για εσάς και να ελέγξετε ότι τις επεξεργάζεται νόμιμα.

Ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών πληροφοριών που διατηρεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σχετικά με εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες που έχει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σχετικά με εσάς.

Ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να διαγράψει ή να αφαιρέσει τις προσωπικές πληροφορίες, όπου δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχίσει να τις επεξεργάζεται. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να διαγράψει ή να αφαιρέσει τις προσωπικές σας πληροφορίες, όπου έχετε ασκήσει το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.

Αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών, όπου η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επικαλείται ένα έννομο συμφέρον (ή ένα συμφέρον τρίτου) και υπάρχει κάτι σχετικά με την ιδιαίτερη κατάστασή σας που σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για το λόγο αυτό. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ των προσωπικών σας στοιχείων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

Ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας πληροφοριών. Αυτό σας επιτρέπει να ζητήσετε από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να διακόψει την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών, για παράδειγμα αν θέλετε να θεμελιώσουμε την ακρίβειά τους ή τον λόγο για την επεξεργασία τους.

Αν θέλετε να ελέγξετε, επαληθεύσετε, διορθώσετε ή να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να ζητήσετε να μεταφέρει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ένα αντίγραφο των προσωπικών σας πληροφοριών σε ένα άλλο μέρος, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εγγράφως.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Για όλες τις περιπτώσεις της παρούσας όπου έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και μεταφορά των προσωπικών σας πληροφοριών για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε ανά πάσα στιγμή μια καταγγελία για θέματα προστασίας δεδομένων στην αρμόδια ελληνική εποπτική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Λαμβάνοντας και διαβάζοντας την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, δηλώνετε ότι έχετε ενημερωθεί για τους όρους και τις συνθήκες προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, την αποδέχεστε και παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για την ηλεκτρονική επεξεργασία τους από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με τους τρόπους και για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω.